Principals acords del Consell Escolar (6 de novembre de 2013)

Acords publicats al web del CEIP Antonio Armelles

1. S’aprova la Programació General Anual (PGA) del curs 2013/2014.

(Hi ha una còpia a Secretaria del centre i una altra a l’AMPA per a qualsevol consulta)

2. S’aproven les següents modificacions del Reglament de Règim Intern (RRI):

– Article 19 ENTRADES

· 19.4.1. En el supòsit que els alumnes necessiten ajuda per a pujar a les classes,
pujaran després que la resta de l’alumnat acompanyats i ajudats per la persona
encarregada que els acompanye.

· 19.5 Els pares o acompanyants no podran entrar al recinte escolar animals de
companyia.

– Article 21 ELS ESBARGIMENTS

· 21.7 Durant el temps d’esbarjo els alumnes i les alumnes no s’aproparan a la
tanca per a mantenir converses o relacions amb persones alienes al Centre i
menys acceptar objectes d’elles, excepte amb l’autorització dels mestres
vigilants.

· 21.9 La C.C.P. coordinarà, cada curs escolar, la manera de dur a terme el
manteniment del bon estat del pati, d esprés del temps d’esbarjo, per a realitzar
satisfactòriament les activitats d’Educació Física

– Article 22 LES EIXIDES

· 22.4. Els alumnes amb problemes de mobilitat eixiran uns minuts abans que la
resta de companys. El pare, mare, tutor/a legal o persona autoritzada pujarà a la
classe després de comunicar a algun membre del centre que va a replegar al
seu fill/a.

· 22.6. En dies de pluja; el director/a o el/la cap d’estudis coordinaran l’entrada
dels pares per a replegar als seus fills/es en les classes. Els/les alumnes amb el
mestre romandran en classe fins que el pare puge a replegar -lo. La porta
d’eixida s’obrirà amb antel·lació. Els pares/mares o persones encarregades que
repleguen als alumnes pujaran per l’escala de l’esquerra (zeladora) i baixaran
amb als seus fills/es per l’escala de la dreta (menjador)

· 22.7. Si un alumne del centre no es replegat en el termini de mitja hora des de
la finalització del seu horari, i no f óra possible localitzar a cap familiar que el
reculla s’avisarà a la policia local.

· 22.8. Els pares, mares, tutors/es legals o persones reponsables dels/les alumnes
que tinguen activitats extraescolars a la vesprada, no romandran dins del
recinte escolar mentre dure l’activitat.

– Article 23 FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

· 23.3.1. Si algun alumne/a aplega després de tancades les portes deurà anar
acompanyat de la persona responsable que justificarà el retard reomplint i
signant el full de registre d’entrades que està en consergeria.

· 23.3.5. Els pares, mares i tutors/es legals o persones encarregades que
acompanyen als alumnes signaran el full d’entrada, que hi ha en cons ergeria,
quan així els ho sol·licite algun membre del centre, sense realitzar cap tipus
d’actes d’incorrecció o desconsideració, sense injúries ni ofenses contra
qualsevol membre de la comunitat educativa. En cas contrari es procedirà a fer
la corresponent notificació al Registre Central, regulat per l’Orde de 12 de
setembre de 2007 que regula la notificació de les incidències que alteren la
convivència escolar, emmarcat dins del Pla de Prevenció de la Violència i
Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Educativa.

– Article 24 NETEJA I HIGIENE

· 24.1. Els/les alumnes han d’assistir al col·legi amb la deguda neteja i higiene
personal i vestir de forma apropiada. Per respecte als companys/es i mestres, al
col·legi s’ha de venir vestit de forma correcta, tenint en compte que és un
centre de treball i estudi.

– 25 BIS. ALTRES NORMES DE FUNCIONAMENT

· 25 BIS.1. Una vegada iniciada la jornada escolar, no es portarà als/les alumnes
cap tipus de material escolar que hagen oblidat en casa, exceptuant esmorzars
que se’ls donarà en l’hora d’esbarjo.

—————————————————————————————————-

Acuerdos publicados en la página web del CEIP Antonio Armelles

1. Se aprueba la Programación General Anual (PGA) del curso 2013/2014.

(Hay una copia en Secretaria del centro y otra en la AMPA para cualquier consulta)

2. Se aprueban las siguientes modificaciones del Reglamento de Régimen Interno (RRI):

– Artículo 19 ENTRADAS

· 19.4.1. En el supuesto de que los alumnos necesiten ayuda para subir a las clases, subirán después de que lo haga el resto del alumnado, acompañados por la persona encargada que les acompañe.

· 19.5 Los padres o acompañantes no podrán entrar al recinto escolar con animales de compañía.

– Artículo 21 LOS RECREOS

· 21.7 Durante el tiempo de recreo los alumnos y las alumnas no se acercarán a la valla para mantener conversaciones o relaciones con personas ajenas al centro, y menos aceptar objetos de ellas, excepto que cuenten con la autorización de los maestros vigilantes.

· 21.9 La C.C.P. coordinará, cada curso escolar, la manera de llevar a cabo el mantenimiento del buen estado del patio, después del recreo, para realizar satisfactoriamente las actividades de Educación Física.

– Artículo 22 LAS SALIDAS

· 22.4. Los alumnos con problemas de movilidad saldrán unos minutos antes que el resto de compañeros. El padre, madre, tutor/a legal o persona autorizada subirá a la clase después de comunicar a algún miembro del centro que va a recoger a su hijo/a.

· 22.6. En días de lluvia, el director/a o el/la jefe/a de estudios coordinarán la entrada de los padres para recoger a sus hijos/as en las clases. Los/las alumnos/as con el profesor permanecerán en clase hasta que el padre suba a recogerles. La puerta de salida se abrirá con antelación. Los padres o madres encargados que recojan a los alumnos subirán por la escalera de la izquierda (celadora) y bajarán con sus hijos/as por la escalera de la derecha (comedor).

· 22.7. Si un alumno del centro no es recogido en el plazo de media hora desde la finalización de su horario y no fuera posible localizar a ningún familiar que le recoja, se avisará a la Policía Local.

· 22.8. Los padres, madres, tutores/as legales o personas responsables de los/las alumnos/as que tengan actividades extraescolares por la tarde, permanecerán fuera del recinto escolar mientras dure la actividad.

– Artículo 23 FALTAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

· 23.3.1. Si algún alumno/a llega después de cerradas las puertas, deberá ir acompañado de la persona responsable que justificará el retraso rellenando y firmando la hoja de registro de entradas que se encuentra en Conserjería.

· 23.3.5. Los padres, madres y tutores/as legales o personas encargadas que acompañen a los alumnos firmarán la hoja de entrada que hay en Conserjería cuando así se lo solicite algún miembro del centro, sin realizar ningún tipo de actos de incorrección o desconsideración, sin injurias ni ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. En caso contrario se procederá a realizar la correspondiente notificación al Registro Central, regulado por la Orden de 12 de septiembre de 2007 que regula la notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, emmarcado dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Educativa.

– Artículo 24 LIMPIEZA E HIGIENE

· 24.1. Los/las alumnos/as deben asistir al colegio con la debida limpieza e higiene personal y vestir de forma apropiada. Por respeto a los compañeros y maestros, al colegio se debe acudir vestido de forma correcta, teniendo en cuenta que es un centro de trabajo y estudio.

– 25 BIS. OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

· 25 BIS.1. Una vez iniciada la jornada escolar, no se llevará a los/las alumnos/as ningún tipo de material escolar que hayan olvidado en casa, exceptuando almuerzos que se les darán en la hora del recreo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.