Benvinguda

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C.E.I.P. Antonio Armelles és un òrgan imprescindible de representació i participació de les famílies en el procés educatiu del col·legi. Les nostres responsabilitats en aquesta tasca són diferents a les de la resta de membres de la comunitat educativa, però han de ser complementàries i orientades a sumar esforços per a procurar una educació de qualitat per als nostres fills i les nostres filles.

Així doncs, són els nostres fills i les nostres filles la raó de ser de la nostra vocació, com a associació de mares i pares, per a exercir la corresponsabilitat de la seua educació en el centre educatiu. Estem parlant, doncs, no del que fan els altres per l’educació dels nostres fills i les nostres filles, sinó del que fem nosaltres.

Després de deixar clar el que som, convé concretar què fem. El primer que se’ns passa pel cap en este punt fa referència a les activitats extraescolars. És impagable, en este sentit, la tasca que porten a terme les AMPA en general en l’àmbit de la conciliació de la vida laboral i familiar, arribant en moltes ocasions on no arriben les Administracions. Però estes activitats que realitzen un gran nombre de xiquets i xiquetes del col·legi constitueixen a més a més, accions formatives que contribueixen a la seua educació. No obstant, l’AMPA no es limita a procurar les anomenades activitats extraescolars. Participa realment en l’educació dels xiquets i les xiquetes de l’escola ajudant en la organització d’un contacontes o quan col·labora en l’organització de festes que tenen lloc a l’escola o fora d’ella.

A banda de les anteriors, altres accions fonamentals d’una AMPA tenen a veure amb els següents punts:

– Informació. Es refereix no sols a la que poden proporcionar els representants de l’Associació a tots els seus membres, sinó a la que ha de fluir des d’estos en forma de suggeriment, proposta o queixa. En estos moments, els canals de comunicació són nombrosos i àgils, per la qual cosa la comunicació ha de ser més fluïda que mai.

– Formació. L’AMPA, a través d’altres entitats, organitza cursos d’interès educatiu per a mares i pares.

– Pressió. Molts assumptes importants que es plantegen dins de l’AMPA, alguns dels quals afecten a les condicions dels espais educatius, han de ser solucionats per les diferents Administracions. Només una Associació forta amb un recolzament nombrós i compromès pot exercir la pressió necessària i aconseguir que se la prenga seriosament per a la resolució d’estos problemes.

Es pot concloure que totes les accions d’una AMPA constitueixen les diferents formes de la seua participació dins de la comunitat educativa. Participació, doncs, és el concepte clau. La nostra AMPA participa intentant millorar les condicions de l’educació de tots els xiquets i totes les xiquetes del col·legi, ja siga la seua família sòcia o no. La nostra AMPA organitza activitats per a tot l’alumnat del col·legi. Però la nostra AMPA no és un ens abstracte ja que està formada per mares i pares com tu, que participen col·laborant d’una manera o d’altra perquè tots els xiquets i totes les xiquetes del col·legi siguen o no membres de l’AMPA, reben una educació de major qualitat. Tornarem a parlar doncs, no del que fan els altres per l’educació dels nostres fills i les nostres filles, sinó del que fem nosaltres.

——————————————————

Bienvenida

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Antonio Armelles es un órgano imprescindible de representación y participación de las familias en el proceso educativo del colegio. Nuestras responsabilidades en esta tarea son diferentes a las del resto de los miembros de la comunidad educativa, pero han de ser complementarias y orientadas a sumar esfuerzos para procurar una educación de calidad para nuestros hijos y nuestras hijas.

Por tanto, son nuestros hijos y nuestras hijas la razón de ser de nuestra vocación, como asociación de madres y padres, para ejercer la corresponsabilidad de su educación en el centro educativo. Estamos hablando, no de lo que hacen otros por la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, sino de lo que hacemos nosotros.

Después de aclarar lo que somos, conviene concretar qué hacemos. Lo primero que se nos pasa por la cabeza sobre este punto son las actividades extraescolares. Es impagable, en este sentido, la tarea que llevan a cabo las AMPA en general en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, cubriendo en muchos casos, las necesidades que no cubren las Administraciones. Pero estas actividades que realizan un gran número de niños y niñas del colegio constituyen además acciones formativas que contribuyen a su educación. No obstante, la AMPA no se limita a procurar las denominadas actividades extraescolares. Participa realmente en la educación de las niñas y de los niños de la escuela ayudando en la organización de un cuenta cuentos o cuando colabora en la organización de fiestas que se celebran en la escuela o fuera de ella.

Aparte de las anteriores, otras acciones que son básicas para una AMPA tienen que ver con los siguientes puntos:

– Información. Se refiere no sólo a la que pueden proporcionar los representantes de la Asociación a todos sus miembros, sino a la que ha de venir a través de los socios en forma de sugerencias, propuestas o quejas. En estos momentos, los canales de comunicación son numerosos y ágiles, por lo que la comunicación ha de ser más fluida que nunca.

– Formación. La AMPA, a través de otras entidades, organiza cursos de interés educativo para las madres y los padres.

– Presión. Muchos asuntos importantes que se plantean desde la AMPA, algunos de los cuales afectan a las condiciones de los espacios educativos, han de ser solucionados por las diferentes Administraciones. Únicamente una Asociación fuerte con un apoyo numeroso y comprometido puede ejercer la presión necesaria y conseguir que sea tenida en cuenta para la solución de estos problemas.

En conclusión, todas las acciones de una AMPA conforman las diferentes formas de su participación en la comunidad educativa. Participación que, en definitiva, es el concepto clave. Nuestra AMPA participa intentando mejorar las condiciones de la educación de todos los niños y todas las niñas del colegio, ya sea su familia socia o no. Nuestra AMPA organiza actividades para todo el alumnado del colegio. Pero nuestra AMPA no es un ente abstracto ya que está formado por madres y padres como tú, que participan colaborando de una manera u otra para que todos los niños y las niñas del colegio sean o no miembros del AMPA, reciban una educación de mayor cualidad. Volvemos a referirnos pues, no a lo que hacen los demás por la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, sino a lo que hacemos nosotros.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.